SOMAJASA
Analítica completa zona de La Iruela - 17/01/2023
Parámetro
R.D./140
Valor
 
PARAMETROS BACTERIOLOGICOS
Enterococo (UFC/100ml)
< LC
Clostridium perfringens(UFC/100ml)
< LC
Coliformes totales(UFC/100ml)
< LC
E. Coli(UFC/100ml)
< LC
Microorganismos cultivables a 22ºC (ufc/ml)
< LC
Aluminio total(microg/l)
200
< LC
Amonio (mg NH4/l )
0,5
< LC
Antimonio total(microg/l )
5
< LC
Arsénico total(microg/l)
10
< LC
Bicarbonatos(mg HCO3/l)
304
Boro total(mg/l)
1
< LC
Benceno(microg/l)
1
< LC
1,2-Dicloroetano(microg/l )
3
< LC
Tetracloroeteno(microg/l )
10
< LC
Tricloroeteno(microg/l )
10
< LC
Cadmio total(microg /l )
5
< LC
Calcio total (mg /l )
74,9
Carbonatos(mg CO3/l)
< LC
Cianuro total(mg /l )
50
< LC
Cloro libre residual (mg Cl2/l)
1
0,41
Cloruros (mg /l )
250
2,1
Cobre total (mg/l)
2
< LC
Color
15
< LC
Conductividad a 20 ºC (microS/cm)
2500
431
COT(mg C/l )
< LC
Cromo total (microg/l )
50
< LC
Fluoruro(mg/l )
1,5
< LC
HAP
< LC
Benzo(a)pireno(microg/l)
0,1
< LC
Benzo(ghi)perileno(microg/l)
0,1
< LC
Indeno(1,2,3-cd)pireno(microg/l)
0,1
< LC
Hierro total(microg/l)
200
< LC
Índice de Langelier (s/u)
0,31
Manganeso total(microg/l)
50
< LC
Mercurio total (microg/l)
1
< LC
Níquel Total( microg/l )
20
< LC
Nitratos (mg NO3/l)
50
1,1
Nitritos (mg NO2/l )
0,5 Red / 0,1 dep
< LC
Olor
3
1
Oxidabilidad (mg O2/l )
5
< LC
 
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS
Aldrin(microg/l)
0,03
< LC
Alfa-HCH (microg/l)
0,1
< LC
Beta-HCH (microg/l)
0,1
< LC
Dieldrin (microg/l)
0,03
< LC
Endosulfan sulfato (microg/l)
0,1
< LC
Endosulfan-I (microg/l)
0,1
< LC
Endosulfan-II (microg/l)
0,1
< LC
Endrin (microg/l)
0,1
< LC
Gamma-HCH (Lindano) (microg/l)
0,1
< LC
Heptaclor (microg/l)
0,03
< LC
Heptaclor epoxido (microg/l)
0,03
< LC
Hexaclorobenceno (microg/l)
0,1
< LC
Isodrín (microg/l)
0,1
< LC
p,p'-DDD + o,p'-DDT (microg/l)
0,1
< LC
p,p'-DDE (microg/l)
0,1
< LC
 
PESTICIDAS ORGANONITROGENADOS
pH (u. pH 7,78)
6,5 -9,5
7,65
Plomo total (microg/l)
10
< LC
Sabor
3
1
Selenio total (microg/l)
10
< LC
Sodio total (mg/l)
200
1,3
Sulfatos (mg/l )
250
7,2
TOTAL DE PLAGUICIDAS
< LC
Tricloroeteno + Tetracloroeteno
10
< LC
Bromodiclorometano (microg/l)
< LC
Bromoformo (microg/l)
< LC
Cloroformo (microg/l)
< LC
Dibromoclorometano (microg/l)
< LC
Suma de Trihalometanos( microg/l)
100
< LC
Turbidez (NTU)
5 Red / 1 Deposito
0,32
Benzo[b]fluoranteno
0,1
< LC
Benzo[k]fluoranteno(microg/l)
0,1
< LC
Alcalinidad total
249
 
PESTICIDAS GENERAL
MCPA
0,1
< LC

SOMAJASA - Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. © 2016